Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
Sist endret: 05.04.2018Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ronde Schade Tone Bøhn

Barnehage

Seljord kommune har fire kommunale barnehagar, to i sentrum, Tussejuv og Heddeli, i tillegg Flatdal barnehage og Åmotsdal barnehage.

Barnehagane er opne frå kl 07.30 - 16.30 fem dagar i veka.

Barnehagane er stengt tre veker på sommaren, veke 29, 30 og 31 ( nytt frå sommaren 2018), i tillegg er dei stengt i romjola og 5 planleggingsdagar i løpet av året.

Søknadsfrist for å søke om ny barnehageplass eller endring av plass ved hovudopptaket er 1.mars.

Sandkasseleik
 • Barnehageplass

  Generelt

  Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over eitt år. Du må søkje kommunen om plass i barnehage.

  Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller eitt år i løpet av august det året det vert søkt om plass, har barnet rett på plass innan utgangen av august. Dersom barnet fyller eitt år i september, oktober eller november det året det vert søkt, har barnet rett på plass innan utgangen av den månaden barnet vert født.

  Kommunen sørgjer for at det er felles opptak for alle barnehagane i kommunen, men kvar barnehage kan velje eiget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eigarform.

  Målgruppe

  Born 0 til 6 år som bur i kommunen.

  Vilkår

  Desse blir prioriterte ved opptak:

  • Born med nedsett funksjonsevne
  • Born som barnevernstenesta har overteke omsorga for
  • Born som treng hjelpetiltak frå barnevernstenesta

  I tillegg har barnehagane eigne opptakskriterium.

  Fylgjande barn vert prioriterte ved opptak:

  a. Barn med nedsett funksjonsevne, jf. § 13 i barnehageloven.

  b. Barn som barnevernet har fatta vedtak om etter barnevernsloven §§ 4-4 og 4-12.

  c. Barn som er tilrådd av faginstans.

  d. Barn av innvandrarar som deltar i introduksjonsprogrammet.

  Barn som har plass og ynskjer utviding av tilbodet i same barnehage, vil bli prioritert før inntak av nye barn.

  Ut over dette får det eldste barnet plass. Opplysningar som går fram av søknaden ift heimesituasjon kan bli vektlagt.

  Under elles like forhold blir søsken til barn som alt har plass, og byte av barnehage innanfor kommunen, prioritert.

  Pris

  Maksimalpris
  Stortinget fastset kvart år ein maksimalpris, eit øvre tak for kor mykje foreldre må betale for ein barnehageplass. Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner for månaden.

  Redusert betaling og gratis kjernetid
  Alle familiar med lågare samla inntekt enn 533 500 kroner har rett til å få ein redusert pris for barnehagen.

  Desse familiane har også rett til 20 timar gratis kjernetid i barnehagen i veka.

  Sysken
  Kommunen skal sørgje for at foreldre med meir enn eitt barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalinga. Dette gjeld uavhengig av om barna går i forskjellige barnehagar og i barnehagar med forskjellige eigarar. 

  Brosjyrer

  Informasjon om barnehagane i Seljord kommune
   

  Partnarar

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Tone BøhnPedagogisk konsulent35 06 51 2235 06 51 10Send Epost
  Ronde SchadeKommunalsjef35 06 51 0535 06 51 10Send Epost

  Kontaktavdeling

  Undervisningssektoren

  LederRonde Schade
  Postadresse3840 SELJORD
  Besøksadresse3840 SELJORD

  Lovar og retningsliner

  Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta.

  Sjå
  Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a og § 13.
  Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
  Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Kommunen skal leggje til rette for ein samordna opptaksprosess og sikre likebehandling av born og av offentlege og private barnehagar. Søknad om barnehageplass skal fyllast ut på eige skjema som er felles for alle barnehagane. Du sender eitt skjema for kvart barn du søkjer om plass for.

  Skjema

  Søknadsskjema finn du her

  Vi oppfordrar flest mogleg til å søke elektronisk.

  Vedlegg

  Uttale frå sakkyndig instans skal leggjast ved søknaden dersom barnet ditt har rett til prioritet.

  Send direkte til kommunen:
  Post Seljord kommune
  Brøløsvegen 13A

  3840 Seljord

  Søknadsfrist

  1.mars

   

  Søknadmottakar

  Bruk elektronisk søknadsskjema. Du finn det under Sjølvbetening

   

  Behandling

  Tildeling av plass skal skje etter dei fastsette opptakskriteria som gjeld for barnehagen. Ønska og behova dine skal ein leggje stor vekt på. Ved det årlege hovudopptaket skal du få skriftleg melding om og i kva barnehage du har fått tilbod om plass. Har du ikkje fått oppfylt det første ønsket ditt, har du rett til å bli sett på søkjarliste ved denne barnehagen.

  Ved supplerande opptak i løpet av barnehageåret skal først søkjarar frå søkjarlista få tilbod om plass i samsvar med dei fastsette opptakskriteria. Tildeling skal skje skriftleg. Mellom dei søkjarane som ikkje får tilbod om plass ved supplerande opptak, er det berre søkjarar med rett til prioritet som skal få melding om at ein annan har fått tilbod om plassen.

  Har du ikkje fått oppfylt verken det første eller andre ønsket ditt om barnehageplass ved hovudopptaket, kan du krevje ei skriftleg grunngjeving.

  Høve til å klage

  Ved hovudopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan òg klage dersom du ikkje får oppfylt verken det første eller andre ønsket ditt. Ved supplerande opptak kan berre søkjarar til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre veker frå du tok imot vedtaket. Klaga sender du til den instansen som har gjort vedtaket.

  Dersom kommunen finn at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønska plassen, skal det få tilbod om første ledige plassen etter at born med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

  Merknadar

  Vi minner på rett til å søke redusert betaling for barnehageplass. Les meir om ordninga her

 • Dagmamma - godkjenning

 • Familiebarnehage - etablering og drift

 • PP-tenesta

 • Skulestart

 • Spesialundervisning

 • Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk