Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kultur

Informasjon om kulturlivet i Seljord.

Under finn du m.a. stoff om kulturpris- og kulturprisvinnarar, skulpturar og monument, arrangement og festivalar, lag og foreningar.

I tillegg kan du finne lenker til aktuelle sider som kan vere nyttige i kulturarbeidet, t.d. når du skal sende inn søknader om kulturmidlar, tilskot til kulturminnetiltak m.m.

KyrKyr - Trygve Barstad
 • Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep

 • Freda bygningar og anlegg - tilskott

 • Kulturminne - løyve til inngrep

  Generelt

  Dersom du har eit kulturminne på eigedommen din og planlegg å grave eller byggje, må du først melde frå til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminne), som vil ta stilling til om tiltaket er i konflikt med automatisk freda kulturminne.

  Dersom du har eit kulturminne på eigedommen din og planlegg eit tiltak som kan skade, dekkje til eller skjemme det på annan måte, må du så tidleg som mogleg melde frå til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminne). Dette gjeld kulturminne som er automatisk freda, det vil seie kulturminne datert før år 1537 og alle samiske kulturminne datert før år 1917. Eksempel på slike kulturminne kan vere gravhaugar, offerplassar, dyregraver og bautasteinar. Kulturminne kan vere på land eller under vatn.

  Målgruppe

  Privatpersonar eller verksemder som skal setje i gang mindre tiltak.

  Vilkår

  Gjeld tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, bygging av hytte, garasje, osb.

  Pris


  Brosjyrer


  Partnarar


  Lovar og retningsliner

  Riksantikvaren har utarbeidd fleire retningsliner.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  I planleggingsfasen av eit tiltak bør du sjekke ut om tiltaket kjem i konflikt med registrerte automatisk freda kulturminne. Dette gjer det mogeleg å gjere justeringar på eit tidleg tidspunkt. Sjekk gjeldande arealplanar og kartløysingar som hentar data frå kulturminnedatabasen Askeladden. Ta omsyn til alle dei arealbehova som tiltaket medfører, slik som riggområde, transport, anleggsvegar, lagring av massar, m.m.

  Ta kontakt med fylkeskommunen dersom du vil ha meir informasjon om ordninga, eller dersom du er usikker på kva som er eit mindre, privat tiltak.

  Skjema

  Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema.

  Vedlegg

  Gje ei forklaring av planen/tiltaket med tekst og kart/teikning.

  Søknadmottakar

  Kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen/Sametinget. Dei vil ta stilling til om tiltaket er i konflikt med automatisk freda kulturminne, og i tilfelle sende saka vidare til Riksantikvaren.

  Behandling

  Det kan vere aktuelt med synfaring og registrering av kulturminna. Det er ofte ein fordel å gjere dette når det er frost- og snøfritt. Fylkeskommunen/Sametinget vurderer søknaden og sender tilrådinga si til Riksantikvaren. Riksantikvaren gjer vedtaket sitt, og gjev løyve eller avslag. I vedtaket kan det bli stilt vilkår om arkeologisk utgraving der tiltakshavaren må dekkje kostnadene. Du kan søkje om støtte til dette.

  Behandlingstid

  Fylkeskommunen, Sametinget og Riksantikvaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Høve til å klage

  Du kan klage på vedtaket frå Riksantikvaren om å gje løyve eller nekte tiltaket. Dersom vedtaket inneber vilkår om arkeologiske utgravingar, kan du klage på dette. Klagefristen er seks veker. Klaga skal sendast til Riksantikvaren. Dersom Riksantikvaren lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Miljøverndepartementet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar

 • Kulturskule - opptak

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk